การประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2023 “Moving Forward in Dialysis Care”

สามารถรับฟังในรูปแบบ Online ได้ตั้งแต่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2023 “Moving Forward in Dialysis Care”
ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม The Zign พัทยาหัวข้อบรรยาย

 

13:00 - 14:30
- Evidence-Based Approach to Volume Assessment in Dialysis Patients

วิทยากร
 • ผศ.พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 •    - Recent Evidence on Incremental HD

วิทยากร
 • น.ท.หญิง พญ.สุรีย์ อยู่วรรณกุล- Novel Dialyzers: How Far Have They Gone?

วิทยากร
 • ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล


15:00 - 16:30
- Personalizing Electrolytes in the Dialysis Prescription

วิทยากร
 • พ.ท.นพ.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ- Personalized Prescription for Preventing Intradialytic Complications

วิทยากร
 • พญ.ลัดดาพร วงศ์ลือชัย- Personalized Intradialytic Parenteral Nutrition

วิทยากร
 • พญ.ศิรินทร์ จิวากานนท์


16:30 - 17:10
Conducting Research in Routine Dialysis Care: A Practical Guide

วิทยากร
 • นพ.จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์
  นพ.ธนชัย พนาพุฒิ08:00 - 08.10
พิธีเปิดการประชุม

วิทยากร
 • นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
 •    


08.10 - 08.50
“Evidence-Based Medicine: Issues and Challenges for Nephrology and Dialysis”

วิทยากร
 • องค์ปาฐก: ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล
 •    


08.50 - 10.20
- Fighting Against Kidney Diseases from CKD to KRT

วิทยากร
 • นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
 •    - Quality Improvement Initiative in Thailand

วิทยากร
 • ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์- Current Strategies for Kidney Transplantation

วิทยากร
 • รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
 •    - Nursing Workforce Management for Improve Quality Outcome in Thailand

วิทยากร
 • พว.สุชาดา บุญแก้ว


10.50 - 11.30
TRT Report

วิทยากร
 • พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
  น.ท.นพ.อนันต์ เชื้อสุวรรณ
  พว.สุชาดา บุญแก้ว


12:10 - 13:30
Educational Symposium

วิทยากร
 • บริษัท AstraZeneca
 •    


13.30 - 15.00
Preparation Before KRT Initiation

วิทยากร
 • พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์Shared Decision Making for KRT: Key Success Factors

วิทยากร
 • พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์Palliative Care: Role in Dialysis Patients

วิทยากร
 • พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล


15:30 - 17.00
Hospital-Based Strategy Management of AKI

วิทยากร
 • ผศ.นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์
 •    Role of Nephrologist on Peri-Operative Management in HD Patients

วิทยากร
 • ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่มResponse to Vaccine in Dialysis Patients: Recent Evidence (Covid, flu, etc.)

วิทยากร
 • พญ.ศรินยา บุญเกิด
 •    


08:00 - 09:30
Therapeutic Apheresis in Kidney and Systemic Diseases ไม่อนุญาตเผยแพร่

วิทยากร
 • รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
 •    Hemodialysis Adequacy Revisited

วิทยากร
 • ผศ.นพ.ภัทรวิน ภัทรนิธิมา
 •    Citrate Anticoagulation in Various Dialysis Techniques

วิทยากร
 • รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช
 •    

 

Host by